Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
พิมพ์ อีเมล

express_logo_thai_300

ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า


      ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้
1. ประวัติการซื้อ แยกตามผู้จำหน่าย และสินค้า
2. สรุปยอดซื้อประจำงวด
3. สรุปยอดซื้อเชื่อ แยกตามผู้จำหน่าย (เปรียบเทียบ 12 งวด)
4. สรุปยอดซื้อ แยกตามหมวดสินค้า, ตามคลัง และตามผู้จำหน่าย

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm