Video เริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม จะสอนเป็นลำดับดังนี้

ลำดับการการสอน

1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรม

1.2 การกำหนดบริษัทใหม่ (สร้างข้อมูลใหม่)

1.3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

1.4 การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ

1.5 การกำหนดค่าเริ่มต้น-เรื่องทั่วไป

1.6 การกำหนดรอบบัญชี

1.7 การกำหนดตารางข้อมูล

1.8 การกำหนดผังบัญชี

1.9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

1.10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

การกำหนดฐาน ข้อมูล

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงาน

2.2 การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบขาย และลูกค้า

2.3 การกำหนดรายละเอียดลูกค้า

2.4 การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและ เจ้าหนี้

2.5 การกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้

2.6 การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า

2.7 การกำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ

2.8 การกำหนดรายละเอียดสินค้า/บริการ

2.9 การกำหนดรายละเอียดสินค้าชุด

2.10 การกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.11 การบันทึกยอดยกมา-ลูกหนี้คงค้าง

2.12 การบันทึกยอดยกมา-เจ้าหนี้คงค้าง

2.13 การบันทึกยอดยกมา-สินค้า/วัตถุดิบ

2.14 การบันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา

2.15 การบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

2.16 การบันทึกยอดบัญชียกมา

การบันทึกรายการประจำวัน

ระบบซื้อ

3.1 การซื้อเงินสด

3.2 ใบสั่งซื้อ

3.3 ซื้อเงินเชื่อ

3.4 ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า

3.5 จ่ายชำระหนี้

3.6 บันทึกค่าใช้จ่าย อื่นๆ

3.7 การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบขาย

4.1 ขายเงินเชื่อ

4.2 ลดหนี้/รับคืนสินค้า

4.3 รับชำระหนี้

4.4 ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ

4.5 รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ

ระบบเช็ค และ ธนาคาร

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ

5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย

5.3 การพิมพ์รายงานการความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ระบบบัญชี

6.1 การลงรายการประจำวันที่ สมุดรายวัน

6.2 การผ่านรายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภท

สินค้า

7.1 การจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต

7.2 การบันทึกปรับปรุงค่าแรงในการผลิต

7.3 การรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

7.4 การปรับปรุงต้นทุนสินค้า

7.5 การโอนย้ายระหว่างคลัง

รายการทรัพย์สิน

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

8.2 บันทึกรายการทรัพย์สิน

อื่นๆ

9.1 การจัดเรียงข้อมูล

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ

9.3 การสำรองข้อมูล

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้

9.6 การประมวลผลสิ้นปี (ปิดบัญชีประจำปี)

9.7 ระบบความปลอดภัย

9.8 การแก้ไขฟอร์ม

สามารถติดตามข้อมูลใหม่ๆ ของเราได้ใน  

Youtube: itac channel

LINE ID:itacline

Facebook:itaconline