Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
พิมพ์ อีเมล

ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า


      ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้

1. ประวัติการขายแยกตามลูกค้า,ตามสินค้า และตามพนักงานขาย
2. ยอดขายแยกตามเขตการขาย แจกแจงตามพนักงานขาย, ลูกค้า ทั้งแบบละเอียดและสรุป
3. สรุปยอดขายประจำงวด
4. สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า (เปรียบเทียบ 12 งวด)
5. รายงานการจัดลำดับยอดขาย แยกตามมูลค่าสินค้า, ตามปริมาณ, ตามมูลค่าของแต่ละสินค้า+ลูกค้า, ตามปริมาณของแต่ละสินค้า+ลูกค้า, ตามมูลค่าของแต่ละสินค้า+พนักงานขาย, ตามปริมาณของแต่ละสินค้า+พนักงานขาย, ตามลูกค้า และตามพนักงานขาย
6. สรุปยอดขาย(ทราบกำไรขั้นต้นทันที) แยกตามหมวดสินค้า, ตามคลัง, ตามลูกค้า, ตามพนักงานขาย(เทียบกับเป้าการขาย), ตามพนักงานขาย+ลูกค้า, ตามเขตการขาย+พนักงานขาย และตามเขตการขาย+ลูกค้า

 

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm