รายละเอียดระบบรายงาน 

รายงานลูกหนี้ (Account Receivable Report)

รายงานลูกหนี้

 1. รับเงินมัดจำ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย
 2. ขายเงินสด เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า
 3. ใบสั่งขาย เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า สินค้าค้างส่ง แยกตามสินค้า, ใบสั่งขาย, ลูกค้า, พนักงานขาย, ผู้จำหน่าย (ใช้สำหรับทำ P/O) สินค้าถูกยกเลิก แยกตามสินค้า, ใบสั่งขาย, ลูกค้า, เหตุผลที่ยกเลิก
 4. ขายเงินเชื่อ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า ใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดเก็บเงิน แยกตามลูกค้า, พนักงานขาย, เลขที่เอกสาร, ใบยืนยันยอดลูกหนี้
 5. รายได้อื่นๆ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า
 6. ใบวางบิล เรียงตามวันที่บิล, วันที่นัดรับเงิน, วันที่ไปวางบิล
 7. ใบลดหนี้/รับคืน เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า
 8. ใบเพิ่มหนี้ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า
 9. รับชำระหนี้ เรียงตามวันที่ใบเสร็จ, เลขที่ใบเสร็จ, วันที่รับชำระ, พนักงานขาย(วันที่รับชำระ), พนักงานขาย(วันที่เช็คผ่าน), ลูกค้า(วันที่รับชำระ)
 10. ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ แบบสรุป และแบบละเอียด
 11. สถานะลูกหนี้
 12. วิเคราะห์อายุลูกหนี้(บิลค้างรับ) แบบสรุป และแบบละเอียด แยกตามลูกค้า, พนักงานขาย
 13. รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้(การ์ดลูกหนี้)
 14. ลูกหนี้เกินวงเงิน
 15. รายละเอียดลูกค้า แยกตามประเภทลูกค้า, เขตการขาย+ประเภทลูกค้า, พนักงานขาย+เขตการขาย
 16. ใบเสนอราคา เรียงตามเลขที่, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, สถานะ+พนักงานขาย
 17. ตรวจสอบข้อมูลระบบขาย


รายงานเจ้าหนี้ (Account Payable Report)

รายงานเจ้าหนี้

 1. จ่ายเงินมัดจำ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 2. ซื้อเงินสด เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 3. ใบสั่งซื้อ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย, สินค้าค้างรับ แยกตามสินค้า, ตามใบสั่งซื้อ, ตามผู้จำหน่าย, สินค้าถูกยกเลิก แยกตามสินค้า, ตามใบสั่งซื้อ, ตามผู้จำหน่าย
 4. ซื้อเงินเชื่อ(ใบรับสินค้า) เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย, ใบรับสินค้าที่ถึงกำหนดจ่ายเงินตามผู้จำหน่าย, ตามวันที่ซื้อ, ใบยืนยันยอดเจ้าหนี้
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 6. ใบรับวางบิล เรียงตามวันที่บิล, วันที่นัดจ่ายเงิน
 7. ใบลดหนี้/ส่งคืน เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 8. ใบเพิ่มหนี้ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 9. การจ่ายชำระหนี้ เรียงตามวันที่จ่ายเงิน, วันที่ทำเอกสาร
 10. เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ แบบสรุป และแบบละเอียด
 11. สถานะเจ้าหนี้วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้(บิลค้างจ่าย) แบบสรุป และแบบละเอียด แยกตามผู้จำหน่าย
 12. รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้(การ์ดเจ้าหนี้)
 13. ซื้อเกินวงเงิน
 14. รายละเอียดผู้จำหน่าย (เจ้าหนี้)

รายงานเช็ครับและเช็คจ่าย (Cheque Report)

รายงานเช็ค

 1. เช็ครับ เรียงตามวันที่เช็ค, ตามวันที่นำฝาก, ตามวันที่ผ่านเช็ค, ตามลูกค้า, ตามวันที่รับเช็ค
 2. เช็คจ่าย เรียงตามเลขที่เช็ค, ตามวันที่เช็ค, ตามวันที่ผ่านเช็ค, ตามเจ้าหนี้, ตามวันที่ออกเช็ค
 3. พิมพ์ใบนำฝากเช็ค

รายงานสินค้าคงคลัง (Inventory Report)

รายงานสินค้า

 1. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

              - แสดงต้นทุนไม่แยกตามคลัง พิมพ์แบบ 1 หน้าต่อ 1 สินค้า, แบบต่อเนื่อง และเรียงตามคลัง

              - แสดงต้นทุนแยกตามคลัง พิมพ์แบบ 1 หน้าต่อ 1 สินค้า, แบบต่อเนื่อง และเรียงตามคลัง          -

              - รายงานรับ-จ่ายสินค้า แยกตามเอกสาร

      2.   สินค้าคงเหลือ
               - แสดงต้นทุนไม่แยกตามคลัง เรียงตามรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มบัญชีสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า,         ตามหมวดแจกแจงคลังในบรรทัดเดียวกัน
               - แสดงต้นทุนแยกตามคลัง เรียงตามรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มบัญชีสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า+               แผนกในคลัง, ตามคลัง
     3.   สรุปยอดเคลื่อนไหวสินค้า
               - สรุป เรียงตามรหัสสินค้า, หมวดสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า, คลังสินค้า, เลขที่บัญชี+แผนกในคลัง
               - รายงานสรุปยอดสินค้าแจกแจงเป็นวันๆ เรียงตามรหัสสินค้า, หมวดสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า
               - รายงานสรุปยอดสินค้าแยกเป็นวันๆ เรียงตามรหัสสินค้า, แยกแผนกเรียงตามรหัส, แผนก, แจกแจง,ไม่แจกแจงสินค้า

     4.  รายละเอียดสินค้า
     5.  รายงานราคาขายสินค้า(Price List) ทุกราคา, ราคาขาย-1, ขาย-2, ขาย-3, ขาย-4, ขาย-5
     6.  รายงานรายการประจำวันสินค้า จ่ายสินค้าภายใน, โอนย้ายคลัง, ปรับปรุงยอดสินค้า, ปรับปรุงต้นทุนสินค้า, ตรวจนับสินค้า, รายงานการโอนย้ายสินค้า
     7. รายงานสำหรับต้นทุนแบบระบบ FIFO วิเคราะห์อายุสินค้าตามล๊อตแบบไม่แยกคลัง และแยกคลัง
     8. จุดสั่งซื้อ การกำหนดจุดสั่งซื้อ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อแยกตามหมวดสินค้า และผู้จำหน่าย, สินค้าที่เหลือเกินจุดสูงสุดแยกตามหมวดสินค้า
     9. สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว เรียงตามรหัส, วิเคราะห์ตามช่วงเวลาแยกตามกลุ่มสินค้า+ไม่แจกแจงคลัง, แยกตามกลุ่มสินค้า+แจงคลัง, แยกตามคลัง
   10. สินค้าไม่มีการขาย เรียงตามรหัส, วิเคราะห์ตามช่วงเวลาแยกตามกลุ่มสินค้า+ไม่แจกแจงคลัง, แยกตามกลุ่มสินค้า+แจงคลัง, แยกตามคลัง

รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Tax Report)

รายงานภาษี

 1. ภาษีซื้อ 
  - ประจำงวด (รายการในงวด+งวดอื่นๆที่ไม่เกิน 6 เดือน) เฉพาะที่ยื่นเพิ่มเติม 
  - เฉพาะรายการในงวด ตามวันที่ของใบกำกับภาษี
 2. ภาษีขาย 
  - ประจำงวด (รายการในงวด+งวดอื่นๆที่ไม่เกิน 6 เดือน) เฉพาะที่ยื่นเพิ่มเติม 
  - เ ฉพาะรายการในงวด ตามวันที่ของใบกำกับภาษี
 3. มูลค่าฐานภาษี
 4. แบบยื่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.3/ภงด.53)
  - ประจำงวด
  - เฉพาะรายการในงวด
  - เฉพาะที่ยื่นเพิ่มเติม
  มีแพลตฟอร์ม ภงด.3 และ 53 เพื่อนำส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ให้กับกรมสรรพากร

รายงานบัญชี (Account Report)

รายงานบัญชี

 1. ผังบัญชี 7. สมุดรายวัน เรียงตามวันที่, เลขที่ใบสำคัญ, เลขที่บัญชี
 2. ยอดเคลื่อนไหว 8. แยกประเภท, รายละเอียดประกอบ
 3. รายการงบประมาณ 9. กระดาษทำการแบบ Perpetual, Periodic
 4. งบการเงินต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาใช้เอง 10. สมุดเงินสดย่อย, สรุปการจ่ายตามเลขที่บัญชี
 5. งบทดลอง แบบเต็ม, แยก 3 เดือน, แยก 12 เดือน, รวมแผนกแบบเต็ม, แบบย่อยอดคงเหลือ, แบบย่อยอดเคลื่อนไหว
 6. ตรวจสอบข้อมูล แจงรายการที่เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง, ใบสำคัญที่ยอดไม่ได้ดุลย์, รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ


รายงานสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset Report)

รายงานทรัพย์สิน

 1. ทะเบียนสินทรัพย์ และแบบละเอียด
 2. ค่าเสื่อมราคา เรียงตามรหัส, แยกตามหมวด, แยกตามบัญชีสินทรัพย์, แยกตามบัญชีค่าเสื่อม
 3. ค่าเสื่อมราคารายเดือน แยกตามบัญชีค่าเสื่อม

รายงานวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Report)

รายงานวิเคราะห์การขาย

รายงานวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis Report)

รายงานวิเคราะห์การซื้อ

สร้างรายงานด้วยตนเอง (Create Report)

โดยท่านสามารถสร้างรายงานได้ด้วยตนเองเพื่อประยุกต์ใช้กับเอกสารของท่าน