express_logo

ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

 • เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ฮาร์ดดิสค์ที่ใช้อยู่ ตัวโปรแกรมใช้เนื้อที่ประมาณ 40 MB) 
 • ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ หน่วยความจำ 128 MB ขึ้นไป
 • สามารถเก็บข้อมูลได้หลายบริษัทไม่จำกัด ในโปรแกรมตัวเดียวกัน เครื่องเดียวกัน(ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ฮาร์ดดิสค์ที่ใช้อยู่)
 • กำหนดเลขที่เอกสารได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก) เช่น IV0123456789
 • กำหนดรหัสสินค้าได้สูงสุดจำนวน 20 หลัก จะเป็น ตัวเลข, ตัวอักษร หรือตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได้
 • กำหนดชื่อสินค้าเป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • กำหนดรหัสลูกหนี้/เจ้าหนี้ได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก
 • กำหนดชื่อบริษัทลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้สูงสุดจำนวน 60 ตัวอักษร
 • กำหนดที่อยู่ลูกหนี้ได้ 2 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร และบรรทัดที่ 3 ยาว 30 ตัวอักษร
 • กำหนดที่อยู่เจ้าหนี้ได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • กำหนดรหัสไปรษณีย์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ได้จำนวน 5 ตัวอักษร
 • กำหนดรหัสพนักงานขายได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก
 • กำหนดรหัสธนาคารได้สูงสุดจำนวน 2 หลัก ( 99 ธนาคาร)
 • สามารถบันทึกยอดยกมาของบัญชีเงินฝากได้สูงสุด 9,999 ล้านบาท (หรือ -999 ล้าน)
 • กำหนดเลขที่เช็คได้สูงสุดจำนวน 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • กำหนดรหัสคลังสินค้าได้สูงสุดจำนวน 4 หลัก (ใช้ตัวอักษรผสมตัวเลขได้)
 • กำหนดเลขที่บัญชีได้สูงสุดจำนวน 15 หลัก
 • กำหนดชื่อบัญชีเป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • กำหนดรหัสสินทรัพย์ได้สูงสุดจำนวน 15 หลัก
 • กำหนดชื่อสินทรัพย์เป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ 2 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • กำหนดสมุดรายวันได้สูงสุด 99 เล่ม
 • กำหนดรหัสแผนกได้สูงสุดจำนวน 4 หลัก (ใช้ตัวอักษรผสมตัวเลขได้)
 • สามารถบันทึกรายการบัญชีในแต่ละ Voucher ได้ไม่จำกัดรายการ
 • สามารถบันทึกยอดเดบิท/เครดิต ของแต่ละบัญชีได้สูงสุด 9,999 ล้านบาท
 • สามารถเก็บยอดสะสมของแต่ละบัญชีได้สูงสุด 99,999 ล้านบาท
 • กำหนดช่วงเวลาวิเคราะห์อายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ได้ 5 ช่วง (เกินกำหนด 3 ช่วง และไม่ถึงกำหนดอีก 2 ช่วง)
 • สามารถบันทึกปริมาณสินค้าต่อรายการได้สูงสุด 9,999,999,999 หน่วย (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้ เช่น ถ้าต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะใช้ได้= 999,999.999) จำนวนทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
 • สามารถเก็บปริมาณสินค้าสะสมต่องวดและต่อปีได้สูงสุด 9,999 ล้านหน่วย (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้)
 • สามารถบันทึกราคาสินค้าต่อหน่วยได้สูงสุด 999.99 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้ ทศนิยมได้ไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
 • สามารถบันทึกรายการสินค้าต่อบิลได้สูงสุด 999 รายการ
 • สามารถบันทึกจำนวนเงินรวมต่อบิลได้สูงสุด 999.99 ล้านบาท (ทศนิยมได้ 2 ตำแหน่ง)
 • สำหรับเวอร์ชั่น LAN ไม่จำกัด Work Station(ตัวลูก) ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ที่ควบคุมระบบ LAN
 • โปรแกรมเครื่องคิดเลข หลังจากคำนวณแล้วสามารถนำผลการคำนวณไปบันทึกในคอลัมน์นั้นๆได้ทันที