express_logo_thai_300

ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Account Payable and Other Expense System)

 

ข้อมูลเจ้าหนี้จะถูกส่งมาจากระบบซื้อสินค้า

1. สามารถพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบรับวางบิล, ใบจ่ายเงิน, ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า, ใบเพิ่มหนี้ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 รูปแบบ

2. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า

express-t-other-expense

3. สามารถจ่ายชำระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการจ่ายชำระแบบเต็มบิล หรือจ่ายชำระบางส่วน

3. การจ่ายชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต, โอนเงิน, ดร๊าฟ และถ้าต้องการเพิ่มเติมอีกจะมีตารางสำหรับให้กำหนดวิธีการจ่ายชำระหนี้ได้เอง

4. สามารถเรียกดูยอดบิลที่ยังค้างจ่ายของเจ้าหนี้แต่ละราย (ทั้งแบบสรุปและละเอียด) เพื่อใช้ประมาณการรายจ่าย โดยกำหนดช่วงเวลาที่บิลจะครบกำหนดได้เอง เช่น จะต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร

express-t-report-ap-aging

5. มีรายงานใบรับวางบิลตามวันที่นัดจ่ายเช็ค ทำให้ทราบรายจ่ายล่วงหน้า เพื่อเตรียมทำเช็คจ่ายได้ถูกต้อง

6. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน  5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

7. สามารถพิมพ์รายชื่อของผู้จำหน่ายลงบนสติ๊กเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมาย

express-t-supplier-print-envelope-label

8. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสผู้จำหน่าย และรหัสค่าใช้จ่าย ได้ตลอดเวลา

9. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสผู้จำหน่าย หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้

10. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามแบบฉบับกรมสรรพากรกำหนด

11. ในใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะหักจากใบรับสินค้าเดิมหรือเก็บไว้หักเมื่อจ่ายชำระหนี้ หรือ รับเป็นเงินสด