ไอ.ที.แอดแวนเทจ : I.T.Advantage : Professional IT Solution

ผู้จำหน่าย วางระบบ ซ่อม ดูแล คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบบาร์โค้ด ระบบเครือข่าย โปรแกรมลิขสิทธิ์ ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ที่เชี่ยวชาญมานาน กว่า 18 ปี

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
Today: 11
Yesterday: 44
This Week: 55
Total: 452688

Your IP: 54.156.39.245

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software

ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger System:GL)


     ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ
- จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้  และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้

Express ผังบัญชี

- . สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท อาทิเช่น

 • ในงบเปรียบเทียบสามารถนำข้อมูลมาแสดงเปรียบเทียบได้สูงสุด  18 คอลัมน์
 • ข้อมูลที่นำมาแสดงสามารถสร้างสูตรเพื่อคำนวณ หรือดึงมาจากฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดให้
 • ในแต่ละคอลัมน์สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ต้องการ
 • สามารถแสดงข้อมูลในรูปอัตรา % โดยใช้ยอดรวมของข้อมูลเป็นฐานการคำนวณ
 • ในงบเดียวกัน ในแต่ละบรรทัด หรือแต่ละบัญชี สามารถดึงข้อมูลจากคนละฟิลด์มาแสดงได้
 • สามารถกำหนดข้อความ(Wording) ที่จะแสดงในรายละเอียดหน้างบได้ตามต้องการ
 • มีระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือเงินทดรองจ่าย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา

- รายงานสมุดเงินสดย่อย สามารถกำหนดชื่อค่าใช้จ่ายที่แสดงในหัวรายงานของแต่ละคอลัมน์ได้เอง 4 ชื่อ
-  สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบเบิกเงินสดย่อยและใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย ได้ตามความต้องการ

-  สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีหลายใบ ในใบสำคัญจ่าย(Voucher)ใบเดียวกัน
-  สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบสำคัญ (Voucher) ได้ตามความต้องการ
- สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบภงด.3 และภงด.53 ตรงตามแบบกรมสรรพากร

หนังสือรับรองการหัก ณที่จ่าย

- สามารถลำดับ (Running) เลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบ ได้แก่

                         0=ป้อนเลขที่เอง

                         1=YMMDDxx

                         2=YMMxxxx

                         3=YYMMxxxx

                         4=YYMMDDxx

                       (โดย Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running Number)


- สามารถกำหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จำกัด (Cost Center)
-. มีระบบล็อคงวดบัญชี ทำให้ป้องกันการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปิดบัญชีไปแล้ว

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software-ล็อคงวด

-  สามารถกำหนดวันเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามวันเดือนที่แจ้งกับสรรพากร
- สามารถป้อนข้อมูลของปีถัดไปได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทำการปิดสิ้นปี โปรแกรมก็จะนำข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ
- สามารถเก็บข้อมูลรายวันได้สูงสุด 24 งวด และงวดที่ 24 ไม่จำกัดเวลา ขึ้นอยู่กับผู้ใช้กำหนด
15. สามารถดึงบัญชีต้นแบบ (Template) มาลงรายการรายวัน ทำให้รวดเร็ว และช่วยบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชีน้อย สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
16. สามารถกำหนดยอดประมาณการ (Budget) ของแต่ละบัญชี ได้ 12 เดือน เพื่อแสดงในงบประมาณการ

Express งบประมาณ Budget


-  สามารถบันทึกรายการด้านเดบิทและเครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ (Compound Entry)
-. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตให้สมดุลก่อนบันทึก
-  สามารถเลือกวิธีบันทึกบัญชีสินค้าได้ทั้งแบบ Periodic และ Perpetual
- สามารถกำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวน
- สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ตลอดเวลา
- สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่บัญชีหรือชื่อบัญชี และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้
- ในใบสำคัญ(Voucher)แต่ละใบ สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได้ 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
- สามารถบันทึกเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับปรุงตามหลักบัญชีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 63
-  เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขาย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีซื้อหรือภาษีขายให้ทันที
-  เมื่อมีการลงบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ทันที
-  เมื่อมีการลงบัญชีเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหน้า โปรแกรมจะนำไปบันทึกในทะเบียนเช็ค ให้ทันที
- สามารถพิมพ์งบทดลองได้ทั้งแบบเต็ม (แสดงยอดยกมา,ยอดเคลื่อนไหว,ยอดคงเหลือ), แบบย่อ (แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบแยก 3 เดือน, แบบแยก 12 เดือน และแบบเต็ม/ย่อแยกตามแผนก

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software 

ระบบการจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า (Purchase Order and Receipt Stock System)

ระบบ จัดซื้อ

1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า

express-t-rec-form-print-out-3-style2. รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยโปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ
3. วันที่ที่ได้รับสินค้า เป็นคนละวันกับวันที่ของใบกำกับภาษีซื้อได้

express-t-purchase-rec_date-dif-inv_date4. สามารถบันทึกรับสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้นในใบรับสินค้าใบเดียวกันได้
5. สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้
6. สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวนเงิน(บาท), เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)
7. เปิดโอกาสให้แก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้
8. สามารถซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อคได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
9. ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนส่งโดย, สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้
10. ในใบสั่งซื้อใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแต่ละตัวแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ ประโยชน์ก็คือ สามารถทยอยส่งสินค้าตาม Order ของลูกค้าได้

express-t-po-diff-rec-date-item11. สามารถบันทึกการรับสินค้า โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อสินค้า หรือไม่ต้องเปิดใบสั่งซื้อก่อนก็ได้
12. ในใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งซื้อและค้างรับ และสามารถรับสินค้าตามที่สั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดสั่งซื้อ
13. มีรายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (เพื่อเตือนฝ่ายจัดซื้อสั่งของเพื่อให้ทันขาย) แยกตามหมวดสินค้าและผู้จำหน่าย
14. สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดสั่งจอง(Order) ช่วยลดภาระการสต๊อคสินค้า โดยดูจากรายงานสินค้าค้างส่ง
15. สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบตามยอดสั่งจองสินค้า(Order) โดยใช้สินค้าชุดช่วยคำนวณหายอดวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต
16. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
17. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
18. สามารถเพิ่มสินค้า และผู้จำหน่าย ได้ในขณะบันทึกรายการซื้อ

express-t-credit-sale-input-supplier 

19. สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้าได้สุงสุด 999 รายการ/เอกสาร
20. รองรับธุรกิจการซื้อบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีซื้อให้ เมื่อบันทึกจ่ายชำระหนี้
21. เมื่อบันทึกรับสินค้าโปรแกรมจะตั้งเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อค, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญชี และเก็บสถิติการซื้อให้ทันที

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software

ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets System)


 1. สามารถเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้  3  วิธี ได้แก่
     - วิธีเส้นตรง
     - วิธีลดยอด
     - กำหนดค่าเสื่อมราคาต่อปีเอง

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software-รายการทรัพย์สิน

 1. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
  3. การคิดค่าเสื่อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบ ได้แก่  คิดรายเดือน หรือคิดรายปี
  4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนำส่งได้ทันที
  5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่อมแยกตามแผนกได้
  6. เมื่อเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบคิดค่าเสื่อมทันที หรือ ยังไม่คิด (ถ้ายังไม่คิดขณะบันทึก ระบบจะทำงานได้เร็วกว่า เมื่อเรียบร้อยจึงไปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งแฟ้ม)
  7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
  8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินทรัพย์หรือชื่อสินทรัพย์ และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้

express_logo_thai_300

ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า


      ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้
1. ประวัติการซื้อ แยกตามผู้จำหน่าย และสินค้า
2. สรุปยอดซื้อประจำงวด
3. สรุปยอดซื้อเชื่อ แยกตามผู้จำหน่าย (เปรียบเทียบ 12 งวด)
4. สรุปยอดซื้อ แยกตามหมวดสินค้า, ตามคลัง และตามผู้จำหน่าย

รายละเอียดระบบรายงาน 

รายงานลูกหนี้ (Account Receivable Report)

รายงานลูกหนี้

 1. รับเงินมัดจำ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย
 2. ขายเงินสด เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า
 3. ใบสั่งขาย เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า สินค้าค้างส่ง แยกตามสินค้า, ใบสั่งขาย, ลูกค้า, พนักงานขาย, ผู้จำหน่าย (ใช้สำหรับทำ P/O) สินค้าถูกยกเลิก แยกตามสินค้า, ใบสั่งขาย, ลูกค้า, เหตุผลที่ยกเลิก
 4. ขายเงินเชื่อ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า ใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดเก็บเงิน แยกตามลูกค้า, พนักงานขาย, เลขที่เอกสาร, ใบยืนยันยอดลูกหนี้
 5. รายได้อื่นๆ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า
 6. ใบวางบิล เรียงตามวันที่บิล, วันที่นัดรับเงิน, วันที่ไปวางบิล
 7. ใบลดหนี้/รับคืน เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า
 8. ใบเพิ่มหนี้ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย+พนง.ขาย, เขตการขาย+ลูกค้า
 9. รับชำระหนี้ เรียงตามวันที่ใบเสร็จ, เลขที่ใบเสร็จ, วันที่รับชำระ, พนักงานขาย(วันที่รับชำระ), พนักงานขาย(วันที่เช็คผ่าน), ลูกค้า(วันที่รับชำระ)
 10. ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ แบบสรุป และแบบละเอียด
 11. สถานะลูกหนี้
 12. วิเคราะห์อายุลูกหนี้(บิลค้างรับ) แบบสรุป และแบบละเอียด แยกตามลูกค้า, พนักงานขาย
 13. รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้(การ์ดลูกหนี้)
 14. ลูกหนี้เกินวงเงิน
 15. รายละเอียดลูกค้า แยกตามประเภทลูกค้า, เขตการขาย+ประเภทลูกค้า, พนักงานขาย+เขตการขาย
 16. ใบเสนอราคา เรียงตามเลขที่, วันที่, ลูกค้า, พนักงานขาย, สถานะ+พนักงานขาย
 17. ตรวจสอบข้อมูลระบบขาย


รายงานเจ้าหนี้ (Account Payable Report)

รายงานเจ้าหนี้

 1. จ่ายเงินมัดจำ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 2. ซื้อเงินสด เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 3. ใบสั่งซื้อ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย, สินค้าค้างรับ แยกตามสินค้า, ตามใบสั่งซื้อ, ตามผู้จำหน่าย, สินค้าถูกยกเลิก แยกตามสินค้า, ตามใบสั่งซื้อ, ตามผู้จำหน่าย
 4. ซื้อเงินเชื่อ(ใบรับสินค้า) เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย, ใบรับสินค้าที่ถึงกำหนดจ่ายเงินตามผู้จำหน่าย, ตามวันที่ซื้อ, ใบยืนยันยอดเจ้าหนี้
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 6. ใบรับวางบิล เรียงตามวันที่บิล, วันที่นัดจ่ายเงิน
 7. ใบลดหนี้/ส่งคืน เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 8. ใบเพิ่มหนี้ เรียงตามเลขที่บิล, วันที่, ผู้จำหน่าย
 9. การจ่ายชำระหนี้ เรียงตามวันที่จ่ายเงิน, วันที่ทำเอกสาร
 10. เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ แบบสรุป และแบบละเอียด
 11. สถานะเจ้าหนี้วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้(บิลค้างจ่าย) แบบสรุป และแบบละเอียด แยกตามผู้จำหน่าย
 12. รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้(การ์ดเจ้าหนี้)
 13. ซื้อเกินวงเงิน
 14. รายละเอียดผู้จำหน่าย (เจ้าหนี้)

รายงานเช็ครับและเช็คจ่าย (Cheque Report)

รายงานเช็ค

 1. เช็ครับ เรียงตามวันที่เช็ค, ตามวันที่นำฝาก, ตามวันที่ผ่านเช็ค, ตามลูกค้า, ตามวันที่รับเช็ค
 2. เช็คจ่าย เรียงตามเลขที่เช็ค, ตามวันที่เช็ค, ตามวันที่ผ่านเช็ค, ตามเจ้าหนี้, ตามวันที่ออกเช็ค
 3. พิมพ์ใบนำฝากเช็ค

รายงานสินค้าคงคลัง (Inventory Report)

รายงานสินค้า

 1. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

              - แสดงต้นทุนไม่แยกตามคลัง พิมพ์แบบ 1 หน้าต่อ 1 สินค้า, แบบต่อเนื่อง และเรียงตามคลัง

              - แสดงต้นทุนแยกตามคลัง พิมพ์แบบ 1 หน้าต่อ 1 สินค้า, แบบต่อเนื่อง และเรียงตามคลัง          -

              - รายงานรับ-จ่ายสินค้า แยกตามเอกสาร

      2.   สินค้าคงเหลือ
               - แสดงต้นทุนไม่แยกตามคลัง เรียงตามรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มบัญชีสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า,         ตามหมวดแจกแจงคลังในบรรทัดเดียวกัน
               - แสดงต้นทุนแยกตามคลัง เรียงตามรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มบัญชีสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า+               แผนกในคลัง, ตามคลัง
     3.   สรุปยอดเคลื่อนไหวสินค้า
               - สรุป เรียงตามรหัสสินค้า, หมวดสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า, คลังสินค้า, เลขที่บัญชี+แผนกในคลัง
               - รายงานสรุปยอดสินค้าแจกแจงเป็นวันๆ เรียงตามรหัสสินค้า, หมวดสินค้า, เลขที่บัญชีสินค้า
               - รายงานสรุปยอดสินค้าแยกเป็นวันๆ เรียงตามรหัสสินค้า, แยกแผนกเรียงตามรหัส, แผนก, แจกแจง,ไม่แจกแจงสินค้า

     4.  รายละเอียดสินค้า
     5.  รายงานราคาขายสินค้า(Price List) ทุกราคา, ราคาขาย-1, ขาย-2, ขาย-3, ขาย-4, ขาย-5
     6.  รายงานรายการประจำวันสินค้า จ่ายสินค้าภายใน, โอนย้ายคลัง, ปรับปรุงยอดสินค้า, ปรับปรุงต้นทุนสินค้า, ตรวจนับสินค้า, รายงานการโอนย้ายสินค้า
     7. รายงานสำหรับต้นทุนแบบระบบ FIFO วิเคราะห์อายุสินค้าตามล๊อตแบบไม่แยกคลัง และแยกคลัง
     8. จุดสั่งซื้อ การกำหนดจุดสั่งซื้อ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อแยกตามหมวดสินค้า และผู้จำหน่าย, สินค้าที่เหลือเกินจุดสูงสุดแยกตามหมวดสินค้า
     9. สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว เรียงตามรหัส, วิเคราะห์ตามช่วงเวลาแยกตามกลุ่มสินค้า+ไม่แจกแจงคลัง, แยกตามกลุ่มสินค้า+แจงคลัง, แยกตามคลัง
   10. สินค้าไม่มีการขาย เรียงตามรหัส, วิเคราะห์ตามช่วงเวลาแยกตามกลุ่มสินค้า+ไม่แจกแจงคลัง, แยกตามกลุ่มสินค้า+แจงคลัง, แยกตามคลัง

รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Tax Report)

รายงานภาษี

 1. ภาษีซื้อ
  - ประจำงวด (รายการในงวด+งวดอื่นๆที่ไม่เกิน 6 เดือน) เฉพาะที่ยื่นเพิ่มเติม
  - เฉพาะรายการในงวด ตามวันที่ของใบกำกับภาษี
 2. ภาษีขาย
  - ประจำงวด (รายการในงวด+งวดอื่นๆที่ไม่เกิน 6 เดือน) เฉพาะที่ยื่นเพิ่มเติม
  - เ ฉพาะรายการในงวด ตามวันที่ของใบกำกับภาษี
 3. มูลค่าฐานภาษี
 4. แบบยื่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.3/ภงด.53)
  - ประจำงวด
  - เฉพาะรายการในงวด
  - เฉพาะที่ยื่นเพิ่มเติม
  มีแพลตฟอร์ม ภงด.3 และ 53 เพื่อนำส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ให้กับกรมสรรพากร

รายงานบัญชี (Account Report)

รายงานบัญชี

 1. ผังบัญชี 7. สมุดรายวัน เรียงตามวันที่, เลขที่ใบสำคัญ, เลขที่บัญชี
 2. ยอดเคลื่อนไหว 8. แยกประเภท, รายละเอียดประกอบ
 3. รายการงบประมาณ 9. กระดาษทำการแบบ Perpetual, Periodic
 4. งบการเงินต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาใช้เอง 10. สมุดเงินสดย่อย, สรุปการจ่ายตามเลขที่บัญชี
 5. งบทดลอง แบบเต็ม, แยก 3 เดือน, แยก 12 เดือน, รวมแผนกแบบเต็ม, แบบย่อยอดคงเหลือ, แบบย่อยอดเคลื่อนไหว
 6. ตรวจสอบข้อมูล แจงรายการที่เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง, ใบสำคัญที่ยอดไม่ได้ดุลย์, รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ


รายงานสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset Report)

รายงานทรัพย์สิน

 1. ทะเบียนสินทรัพย์ และแบบละเอียด
 2. ค่าเสื่อมราคา เรียงตามรหัส, แยกตามหมวด, แยกตามบัญชีสินทรัพย์, แยกตามบัญชีค่าเสื่อม
 3. ค่าเสื่อมราคารายเดือน แยกตามบัญชีค่าเสื่อม

รายงานวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Report)

รายงานวิเคราะห์การขาย

รายงานวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis Report)

รายงานวิเคราะห์การซื้อ

สร้างรายงานด้วยตนเอง (Create Report)

โดยท่านสามารถสร้างรายงานได้ด้วยตนเองเพื่อประยุกต์ใช้กับเอกสารของท่าน

หมวดหมู่รอง