Home โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ทิป,เทคนิค,โปรแกรมเสริม Express ข้อความ ที่นิยมใช้ใน เอกสารใบกำกับ ใบเสร็จรับเงิน
Your IP: 54.226.102.115


Today: 182
Yesterday: 264
Total: 1036672

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด.

Tel. 038-448303-4  

Fax. 038-441650

Email:info@itac.co.th 

facebook.com/itaconlinefacebook 47x47

 

line @itacline

ข้อความ ที่นิยมใช้ใน เอกสารใบกำกับ ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ อีเมล

- กรุณาตรวจสภาพสินค้าและจำนวนก่อนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง หากพบว่าสินค้าอยู่ในสภาพไม่พร้อมรับ กรุณาแจ้งกลับบริษัทฯ ทันที มิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- หากต้องการคืนสินค้า กรุณาแจ้งกลับบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในบิล มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่า ยอดบิลดังกล่าวถูกต้อง และจะไม่รับคืนสินค้า
- หากต้องการแก้ไขใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกลับฝ่ายบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในบิล หากพ้นกำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- สินค้าตามรายการข้างต้นนี้ ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกคืนสินค้าทันที โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 2.0 ต่อเดือน ในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ของจำนวนเงินที่เลยกำหนดชำระเงิน

 

- สินค้าตามใบกำกับภาษีนี้  แม้ได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินครบถ้วนแล้ว
- หากมีข้อผิดพลาดในใบกำกับภาษีนี้  กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อแก้ไขภายใน 7 วัน  มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่าเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ
- กรณีชำระด้วยเช็ค  โปรดสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและขีดฆ่าหรือผู้ถือ

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm