Your IP: 54.226.102.115


Today: 182
Yesterday: 264
Total: 1036672

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด.

Tel. 038-448303-4  

Fax. 038-441650

Email:info@itac.co.th 

facebook.com/itaconlinefacebook 47x47

 

line @itacline

การแก้ไขแบบฟอร์ม/งบการเงิน พิมพ์ อีเมล

แก้แบบฟอร์มใบวางบิลให้ออกรายการสินค้า

โดยปกติในแบบฟอร์มใบวางบิลของโปรแกรมเอ็กซ์เพรส จะแสดงเฉพาะเลขที่ใบกับภาษีหรือเลขที่บิลขายที่จะวางบิลกับลูกค้าเท่านั้น แต่หากคุณต้องการให้แสดงรายการสินค้าภายในบิลขายใบนั้นออกมาด้วย ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ

 

Image

โดยแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด 3 ส่วนตามตัวหนังสือสีแดง ดังนี้

ส่วนที่ 1 [report frame]

Image


ส่วนที่ 2 [item file]

Image


ส่วนที่ 3 [data spec]

Image

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด

แก้ไขหนังสือรับรองให้ออกผู้กระทำการแทน

สำหรับธุรกิจบริการบางประเภทอาทิเช่น ธุรกิจ shipping ที่ต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มช่องผู้กระทำการแทน  สามารถแก้ไขแบบฟอร์มและประยุกต์ได้ ดังนี้

 

1.ก่อนอื่นให้เพิ่มรายชื่อผู้กระทำการแทน ไว้ที่รายละเอียดลูกค้า  (เมนูขาย/ข้อ6)

Image

 
2.แก้ไขแบบฟอร์มที่เมนูการเงิน/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Image

 
3.เพิ่มในส่วน [report frame] ดังนี้

Image

 
4.แก้ไข Line ในส่วน [Print Options]
 

Image


5.เพิ่มในส่วน [relate file] ไว้ใต้ [master file]  ของเดิม ดังรูป

Image


6.แก้ไขเพิ่มเติมในส่วน [data spec]  บรรทัดเดิมที่มีอยู่ ตามที่ขีดเส้นใต้ค่ะ

Image

 
7.เพิ่มในส่วน [data spec] ต่อจากของเดิม ดังนี้

Image

 
8.เวลาบันทึกรายละเอียดหนังสือรับรองให้ใส่รหัสลูกค้า (ผู้กระทำการแทน) ในบรรทัดประเภทเงินได้ที่จ่าย โดยนับจากข้างขวาสุดมาด้านซ้าย 10 เคาะ ดังรูป
 

Image


9.จะได้หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ดังรูป
 

Image

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด

ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการแก้ไขแบบฟอร์มในโปรแกรม Express ทางทีมงานจึงได้รวบรวมตัวแปร หรือฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดในแต่ละหน้าจอที่มีการป้อนข้อมูล และสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ คุณสามารถเลือกใช้ตัวแปรเหล่านี้ในการสร้างหรือแก้ไขแบบฟอร์มได้ตามต้องการ เลยค่ะ

 

หน้าจอใบสั่งขาย

Image

~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~CUSNAM    ชื่อลูกค้า
~ADDR01    ที่อยู่บรรทัดที่ 1
~ADDR02    ที่อยู่บรรทัดที่ 2
~ADDR03    ที่อยู่บรรทัดที่ 3
~TELNUM    เบอร์โทรศัพท์
~DEP    รหัสแผนก
~SONUM    เลขที่ใบสั่งขาย
~SODAT    วันที่ใบสั่งขาย
~YOUREF    อ้างอิง
~SLMCOD    พนักงานขาย
~CR    เครดิต
~DLVDAT    วันที่ส่งของ
~AREA    เขตการขาย
~DLVBY    ขนส่งโดย
~N    ลำดับ
~ARTICLE    รหัสสินค้า/รายละเอียด
~QTY    จำนวนสินค้า
~TQUCOD    หน่วยนับ
~L    คลังสินค้า
~UNITPR    ราคาต่อหน่วย
~DISC_I    ส่วนลดในแต่ละรายการสินค้า
~TRNVAL    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~DISC    % / ยอดส่วนลดท้ายบิล
~DISCAMT    ยอดรวมส่วนลดท้ายบิล
~TATAL    ยอดหลังหักส่วนลด
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~BAHT    จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~SHIPTO    รหัสสถานที่ส่งของ
~S_ADDR01    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 1
~S_ADDR02    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 2
~S_ADDR03    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 3
~S_TELNUM    เบอร์โทรศัพท์สถานที่ส่งของ


หน้าจอขายเงินเชื่อ

Image

~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~CUSNAM    ชื่อลูกค้า
~ADDR01    ที่อยู่บรรทัดที่ 1
~ADDR02    ที่อยู่บรรทัดที่ 2
~ADDR03    ที่อยู่บรรทัดที่ 3
~TELNUM    เบอร์โทรศัพท์
~DEP    รหัสแผนก
~YOUREF    อ้างอิง
~SLMCOD    พนักงานขาย
~DOCNUM    เลขที่ใบกำกับ
~DOCDAT    วันที่เอกสาร
~CR    เครดิต
~DUEDAT    วันที่ครบกำหนด
~SONUM    เลขที่ใบสั่งขาย
~SODAT    วันที่ใบสั่งขาย
~AREA    เขตการขาย
~DLVBY    ขนส่งโดย
~N    ลำดับ
~ARTICLE    รหัสสินค้า/รายละเอียด
~QTY    จำนวนสินค้า
~TQUCOD    หน่วยนับ
~L    คลังสินค้า
~UNITPR    ราคาต่อหน่วย
~DISC_I    ส่วนลดในแต่ละรายการสินค้า
~NETAMT_I    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~DISC    % / ยอดส่วนลดท้ายบิล
~DISCAMT    ยอดรวมส่วนลดท้ายบิล
~AFTDISC    ยอดหลังหักส่วนลด
~ADVNUM    เลขที่เงินมัดจำ
~ADVAMT    จำนวนเงินมัดจำ
~TATAL    ยอดหลังหักส่วนลด+หักมัดจำ
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~BAHT    จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~SHIPTO    รหัสสถานที่ส่งของ
~S_ADDR01    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 1
~S_ADDR02    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 2
~S_ADDR03    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 3
~S_TELNUM    เบอร์โทรศัพท์สถานที่ส่งของหน้าจอบันทึกรายได้อื่นๆ

Image

~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~DEP    รหัสแผนก
~YOUREF    คำอธิบาย
~DOCNUM    เลขที่เอกสาร
~DOCDAT    วันที่เอกสาร
~N    ลำดับ
~STKCOD    รหัสรายได้
~STKDES    รายละเอียดรายได้
~NETAMT_I    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~INTRCV    ดอกเบี้ยรับ
~CSHRCV    รับเงินสด
~CHQRCV    รับชำระโดยอื่นๆ
~TAX    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~DISCAMT    ส่วนลดจ่าย
~RCVNET    ยอดชำระจริง
~BY    ชำระโดย
~CHQNUM    เลขที่เช็ค
~CHQDAT วันที่เช็ค
~BNKCOD    รหัสธนาคาร
~AMOUNT_Q    จำนวนเงินหน้าเช็ค
~RCVAMT_Q    ยอดชำระของเช็ค
~BAHT    จำนวนเงินตัวอักษร

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด

แก้ฟอร์มเช็คจ่ายให้โชว์วันที่ แยกวันเดือนปี

หน้าจอหลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว จะได้แบบนี้นะคะ

Image

 

วิธีการแก้ไขแบบฟอร์ม (ขอยกตัวอย่างจากแบบฟอร์มเช็คในทะเบียนเช็คจ่ายค่ะ)

แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด 2 ส่วนตามตัวหนังสือสีแดง ดังนี้
ส่วนที่ 1 [report frame]

Image

ส่วนที่ 2 [data spec]

Image

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด

 

ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (3)

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการแก้ไขแบบฟอร์มในโปรแกรม Express ทางทีมงานจึงได้รวบรวมตัวแปร หรือฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดในแต่ละหน้าจอที่มีการป้อนข้อมูล และสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ คุณสามารถเลือกใช้ตัวแปรเหล่านี้ในการสร้างหรือแก้ไขแบบฟอร์มได้ตามต้องการ เลยค่ะ

 

7 หน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น

Image

~STKCOD    =    รหัสค่าใช้จ่ายอื่น
~STKDES    =    ชื่อไทย
~STKDES2    =    ชื่อภาษาอังกฤษ
~STKGRP    = หมวด
~STKGRP_T    =    ชื่อเต็มหมวด
~ACCNUM    =    เลขที่บัญชี
~ACCNAM    =    ชื่อบัญชี
~QUDES    =    หน่วยนับ
~SELLPR1    =    จำนวนเงิน
~REMARK    =    หมายเหตุ
~REMARK_H    =    หมายเหตุเพิ่มเติม (Note)


8 หน้าจอรับเงินมัดจำ

Image

~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~DEP    รหัสแผนก
~YOUREF    อ้างอิง
~SLMCOD    พนักงานขาย
~DOCNUM    เลขที่ใบกำกับ
~DOCDAT    วันที่
~CR    เครดิต
~DUEDAT    ครบกำหนด
~N    ลำดับ
~STKDES    รายการ
~NETAMT_I    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~CSHRCV    รับเงินสด
~CHQRCV    รับชำระโดยอื่นๆ
~TAX    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
~RCVNET    ยอดชำระจริง
~BY    ชำระโดย
~CHQNUM    เลขที่เช็ค
~CHQDAT วันที่เช็ค
~BNKCOD    รหัสธนาคาร
~AMOUNT_Q    จำนวนเงินหน้าเช็ค
~REMAMT_Q    ยอดคงเหลือในเช็ค
~RCVAMT_Q    ยอดชำระของเช็ค
~BAHT    จำนวนเงินตัวอักษร


9 หน้าจอขายเงินสด

Image

~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~CUSNAM    ชื่อลูกค้า
~ADDR01    ที่อยู่บรรทัดที่ 1
~ADDR02    ที่อยู่บรรทัดที่ 2
~ADDR03    ที่อยู่บรรทัดที่ 3
~TELNUM    เบอร์โทรศัพท์
~DEP    รหัสแผนก
~YOUREF    อ้างอิง
~SLMCOD    พนักงานขาย
~DOCNUM    เลขที่ใบกำกับ
~DOCDAT    วันที่เอกสาร
~SONUM    เลขที่ใบสั่งขาย
~SODAT    วันที่ใบสั่งขาย
~AREA    เขตการขาย
~DLVBY    ขนส่งโดย
~N    ลำดับ
~ARTICLE    รหัสสินค้า/รายละเอียด
~QTY    จำนวนสินค้า
~TQUCOD    หน่วยนับ
~L    คลังสินค้า
~UNITPR    ราคาต่อหน่วย
~DISC_I    ส่วนลดในแต่ละรายการสินค้า
~NETAMT_I    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~DISC    % / ยอดส่วนลดท้ายบิล
~DISCAMT    ยอดรวมส่วนลดท้ายบิล
~AFTDISC    ยอดหลังหักส่วนลด
~ADVNUM    เลขที่เงินมัดจำ
~ADVAMT    จำนวนเงินมัดจำ
~TATAL    ยอดหลังหักส่วนลด+หักมัดจำ
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~BAHT    จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~BY    ชำระโดย
~CHQNUM    เลขที่เช็ค
~CHQDAT วันที่เช็ค
~BNKCOD    รหัสธนาคาร
~AMOUNT_Q    จำนวนเงินหน้าเช็ค
~RCVAMT_Q    ยอดชำระของเช็ค
~SHIPTO    รหัสสถานที่ส่งของ
~S_ADDR01    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 1
~S_ADDR02    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 2
~S_ADDR03    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 3
~S_TELNUM    เบอร์โทรศัพท์สถานที่ส่งของ

 

 

 

 
 ไอ.ที.แอดแวนเทจ :: I.T.Advantage :: Professional IT Solution, สงวนลิขสิทธิ์ 2552 โดย บริษัท ไอ.ที.แอดแวนเทจ จำกัด บริหารจัดการโดย Edd Brain Storm