express_logo_thai_300

ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets System)

1.สามารถเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่ 

      - วิธีเส้นตรง
      - วิธีลดยอด
      - กำหนดค่าเสื่อมราคาแบบต่อเนื่อง
2. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
3. การคิดค่าเสื่อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบ ได้แก่ คิดรายเดือน หรือคิดรายปี
4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนำส่งได้ทันที
5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่อมแยกตามแผนกได้
6. เมื่อเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบคิดค่าเสื่อมทันที หรือ ยังไม่คิด (ถ้ายังไม่คิดขณะบันทึก ระบบจะทำงานได้เร็วกว่า เมื่อเรียบร้อยจึงไปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งแฟ้ม)
7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินทรัพย์หรือชื่อสินทรัพย์ และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้


โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software-รายการทรัพย์สิน

 

Scroll to top